ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

کارخانه سازنده:راه ماشین

سال ساخت:2004

ظرفیت و مشخصات:

کارخانه سازنده:Benz

سال ساخت:1982

ظرفیت و مشخصات:جفت محور

کارخانه سازنده:Cat

سال ساخت:2004

ظرفیت و مشخصات:950

کارخانه سازنده:Comatsu

سال ساخت:2003

ظرفیت و مشخصات:PC220

APCu INFO