ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

پروژه ها

همه - آب - راه - ساختمان - بدون تاخیر - نفت و گاز -
شرکت ساختمانی مقاوم کار
استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب
شرکت ساختمانی مقاوم کار
بدنه سازی چهار باغ عباسی
شرکت ساختمانی مقاوم کار
دادسرای انقلاب کاشان
شرکت ساختمانی مقاوم کار
دانشكده آمار و رياضي
شرکت ساختمانی مقاوم کار
احداث پل 3و4 طبیب اصفهانی
شرکت ساختمانی مقاوم کار
بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
شرکت ساختمانی مقاوم کار
انبار دارو-منازل مسکونی-مهد کودک و نمازخانه بیمارستان تامین اجتماعی درود
شرکت ساختمانی مقاوم کار
ساختمان مخابرات خوانسار
شرکت ساختمانی مقاوم کار
مجتمع اداری درمانی ایذه
شرکت ساختمانی مقاوم کار
اداری مسکونی شازند اراک
شرکت ساختمانی مقاوم کار
ساختمان ذرمانی اداری مسکونی سیرجان
شرکت ساختمانی مقاوم کار
سرد خانه 5000 تنی ایلیخچی
شرکت ساختمانی مقاوم کار
سرد خانه 10000تنی قائم
شرکت ساختمانی مقاوم کار
مرکز فناوری و کسب و کار
شرکت ساختمانی مقاوم کار
شهرداری منطقه 9
شرکت ساختمانی مقاوم کار
شبکه آبیاری دشت حنا ضرغام آباد
شرکت ساختمانی مقاوم کار
دانشگاه پیام نور خوانسار
شرکت ساختمانی مقاوم کار
اسكلت سايت 2 تعاوني مسكن دادگستری اصفهان -بهارستان
شرکت ساختمانی مقاوم کار
اجرای سفتکاری دانشگاه علوم انسانی دختران نهاوند
شرکت ساختمانی مقاوم کار
احداث ساختمان اورژانس جدید فولاد مبارکه
شرکت ساختمانی مقاوم کار
پل روگذر خواجه رشید تبریز
شرکت ساختمانی مقاوم کار
دانشکده پرستاری قم
شرکت ساختمانی مقاوم کار
تکمیل دانشکده مهندسی

تقدیرنامه

APCu INFO