ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

تکمیل دانشکده مهندسی

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  تکمیل دانشکده مهندسی
  تاریخ:  
  1985-01-14
  موقعیت:  
  اصفهان
  ارزش:  
  22479000000
  کارفرما:  
  دانشگاه اصفهان