ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

دانشکده پرستاری قم

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  دانشکده پرستاری قم
  تاریخ:  
  1994-09-17
  موقعیت:  
  دانشگاه علوم پزشکی قم
  ارزش:  
  71700000000
  کارفرما:  
  دانشگاه علوم پزشکی قم