ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

پل روگذر خواجه رشید تبریز

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  پل روگذر خواجه رشید تبریز
  تاریخ:  
  1981-10-24
  موقعیت:  
  شهرداری منطقه 2 تبریز
  ارزش:  
  11500
  کارفرما:  
  شهرداری منطقه 2 تبریز
  APCu INFO