ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

اسكلت سايت 2 تعاوني مسكن دادگستری اصفهان -بهارستان

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  اسكلت سايت 2 تعاوني مسكن دادگستری اصفهان -بهارستان
  تاریخ:  
  1992-05-20
  موقعیت:  
  اصفهان - بهارستان
  ارزش:  
  173973000000
  کارفرما:  
  دادگستري كل اصفهان