ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

شبکه آبیاری دشت حنا ضرغام آباد

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  شبکه آبیاری دشت حنا ضرغام آباد
  تاریخ:  
  1380-02-26
  موقعیت:  
  ضرغام آباد
  ارزش:  
  4370000000
  کارفرما:  
  شرکت آب منطقه ای اصفهان