ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

مرکز فناوری و کسب و کار

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  مرکز فناوری و کسب و کار
  تاریخ:  
  1388-01-15
  موقعیت:  
  اصفهان
  ارزش:  
  52000000000
  کارفرما:  
  شرکت شهركهاي صنعتي اصفهان