ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

سرد خانه 10000تنی قائم

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  سرد خانه 10000تنی قائم
  تاریخ:  
  1375-06-05
  موقعیت:  
  شهرک صنعتی جی
  ارزش:  
  12500000000
  کارفرما:  
  بخش خصوصی