ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

سرد خانه 5000 تنی ایلیخچی

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  سرد خانه 5000 تنی ایلیخچی
  تاریخ:  
  1379-12-27
  موقعیت:  
  تبریز
  ارزش:  
  10400000000
  کارفرما:  
  سازمان مرکزی تعاون روستایی