ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

ساختمان ذرمانی اداری مسکونی سیرجان

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  ساختمان ذرمانی اداری مسکونی سیرجان
  تاریخ:  
  1380-03-23
  موقعیت:  
  سیرجان
  ارزش:  
  6750000000
  کارفرما:  
  شرکت خانه سازی اصفهان