ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

مجتمع اداری درمانی ایذه

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  مجتمع اداری درمانی ایذه
  تاریخ:  
  1378-05-31
  موقعیت:  
  ایزه
  ارزش:  
  3160000000
  کارفرما:  
  شرکت خانه سازی ایران