ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

ساختمان مخابرات خوانسار

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  ساختمان مخابرات خوانسار
  تاریخ:  
  1370-05-25
  موقعیت:  
  خوانسار
  ارزش:  
  378000000
  کارفرما:  
  مخابرات اصفهان