ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

انبار دارو-منازل مسکونی-مهد کودک و نمازخانه بیمارستان تامین اجتماعی درود

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  انبار دارو-منازل مسکونی-مهد کودک و نمازخانه بیمارستان تامین اجتماعی درود
  تاریخ:  
  1378-04-29
  موقعیت:  
  درود
  ارزش:  
  699000000
  کارفرما:  
  شرکت خانه سازی ایران