ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

بیمارستان سیدالشهدا سمیرم

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  بیمارستان سیدالشهدا سمیرم
  تاریخ:  
  1370-07-20
  موقعیت:  
  سمیرم
  ارزش:  
  2900000000
  کارفرما:  
  شرکت خانه سازی ایران