ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

احداث پل 3و4 طبیب اصفهانی

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  احداث پل 3و4 طبیب اصفهانی
  تاریخ:  
  1982-08-10
  موقعیت:  
  بزرگراه شهید همت اصفهان
  ارزش:  
  3350000000
  کارفرما:  
  شهرداری اصفهان