ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

بدنه سازی چهار باغ عباسی

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  بدنه سازی چهار باغ عباسی
  تاریخ:  
  1389-04-04
  موقعیت:  
  چهار باغ اصفهان
  ارزش:  
  28500000000
  کارفرما:  
  سازمان نوسازی وبهسازی اصفهان