ایران انگلیسی
info[at]moghavemkar.com
031_32686215 -17 , 031_32661158 , 031_32661157

استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب

 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • شرکت ساختمانی مقاوم کار
 • درباره پروژه
  نام:  
  استخر ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب
  تاریخ:  
  1393-12-23
  موقعیت:  
  دانشگاه صنعتی اصفهان
  ارزش:  
  14947000000
  کارفرما:  
  دانشگاه صنعتی اصفهان